Lista

 Wypowiedzenie umowy OC zawartej na okres 12 m-cy posiadacz pojazdu może złożyć w dowolnym momencie jej trwania, ale nie później niż w przedostatnim dniu jej ważności. Umowa OC rozwiąże się z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Dzięki wypowiedzeniu w tym trybie, umowa OC nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 m-cy

 Wypowiedzenie umowy OC nabywca pojazdu może złożyć w dowolnym momencie jej trwania po dacie zakupu pojazdu. Umowa OC zostanie rozwiązana z dniem złożenia wypowiedzenia – w przypadku wysłania wypowiedzenia Pocztą Polską liczy się data stempla pocztowego. Jeśli nabywca nie wypowie umowy OC nabytej wraz z pojazdem, będzie ona ważna do końca okresu, na który została zawarta, jednakże nie nastąpi jej automatyczne wznowienie na kolejny okres ubezpieczenia.

 Wznowioną z mocy ustawy umowę OC posiadacz pojazdu może wypowiedzieć pod warunkiem posiadania w tym samym czasie umowy ubezpieczenia w innym zakładzie ubezpieczeń. Wypowiedzieć można wyłącznie umowę automatycznie odnowioną. Wypowiedzenie takie można złożyć najwcześniej w pierwszym dniu ochrony umowy wznowionej.