ZAKUP LASERA DIODOWEGO DO EPILACJI

Jędrzejów dnia 22.04.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. ZAMAWIAJĄCY (beneficjent)

Prospectum Sp. z o.o.

 1. Sadowa 27 28-300 Jędrzejów

Osoba upoważniona do kontaktu ze strony zamawiającego w sprawie zamówienia:

Katarzyna Glita-Siewiorek

e-mail: k.glita@prospectum.pl

tel: 608 706 606

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup lasera diodowego do epilacji z opcją do skóry opalonej

 

Szczegółowa specyfikacja:

– 3 wymienne głowice:

głowica HS (matryca Diod AIGaAs, długość fali 805 nm, wielkość plamki 22 mm X 35 mm, maksymalna częstość repetycji do 3 Hz, liczba podimpulsów 1 – 3, gęstość energii 4.5-12 J/cm2, czas trwania impulsu 30-400 ms, moc impulsu 2100 W, sposób zwiększenia komfortu zabiegu – próżniowy do18inHg);

głowica XC (matryca Diod AIGaAs, długość fali 805 nm, wielkość plamki 12 mm X 12 mm, maksymalna częstość repetycji do 3 Hz, liczba podimpulsów 1, gęstość energii 10-40 J/cm2, czas trwania impulsu 5-400 ms, moc impulsu 1900 W, sposób zwiększenia komfortu zabiegu chilltip chłodzenie kontaktowe (5° C));

głowica ET (matryca Diod AIGaAs, długość fali 805 nm, wielkość plamki 9 mm X 9 mm, maksymalna częstość repetycji do 3 Hz, liczba podimpulsów 1, z gęstość energii 10-100 J/cm2, czas trwania impulsu 5-400 ms, moc impulsu 1600 W, sposób zwiększenia komfortu zabiegu chilltip chłodzenie kontaktowe (5° C)).

– okulary ochronne

– konsola ze stolikiem zabiegowym

 

Gwarancja na urządzenie min. 1 rok

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

dostawa urządzenia do 31.05.2017r.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 2. o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Dostawcy posiadający niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny umożliwiający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
 3. wykonawca zapewni szkolenie z obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem w cenie oferty,
 4. wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERTY
 2. CENA – 90%
 3. GWARANCJA – 10%

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

CENA – oferty będą badane w stosunku do ceny minimalnej (oferty najtańszej tj. całkowitej kwoty brutto oferty) – która otrzyma 90 punktów. Dalsze oferty będą badane według wzoru:

cena minimalna/cena badana x 90 = liczba punktów

GWARANCJA – oferta z minimum roczną gwarancją otrzyma 10 punktów

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają tę samą liczbę punktów wyżej w rankingu będzie ten podmiot, który wcześniej złożył ofertę.

 

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferta musi być kompletna, zgodna z zapytaniem i uwzględniać wszystkie wymagania określone w zapytaniu.

 

 1. Oferent jest zobowiązany do złożenia oferty od 24.04.2017r. do 30.04.2017r.
 2. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim
 3. Ofertę należy przesłać na adres mailowy k.glita@prospectum.pl
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien wyszczególnić w ofercie parametry oferowanego urządzenia, które mają odzwierciedlać postawione w niniejszym zapytaniu warunki dotyczące urządzenia.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. markę model i parametry techniczne
 2. całkowitą cenę netto i brutto
 3. informację o okresie gwarancji
 4. potwierdzenie okresu dostawy do 31.05.2017

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamówienie musi zostać zrealizowane w całości. Oferty częściowe zostaną odrzucone.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wariantowe zostaną odrzucone.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 1 miesiąc.

 

 1. WARUNKI WYKLUCZENIA OFERTY

Oferta zostanie odrzucona przez Zamawiającego w przypadku gdy:

 1. zostanie złożona przez Dostawcę, który nie spełnia kryteriów określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
 2. jej treść nie będzie odpowiadała warunkom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
 3. zostanie złożona po terminie
 4. wykonawca poda w ofercie nieprawdziwe informacje
 5. wykonawca jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
 6. będzie wariantowa lub częściowa

 

Oferty odrzucone nie będą rozpatrywane.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 02.05.2017r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie firmy oraz zostanie przekazany drogą mailową
 3. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana wycofa się z oferty Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez prowadzenia ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia u Dostawcy, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów, jeżeli cena oferty będzie przewyższała kwotę, którą Zamawiający planuje przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z budżetem projektu.

 

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Umowa może zostać zmieniona, jeśli zmiana nie spowoduje zmniejszenia lub zwiększenia zakresu świadczenia.

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy