Zasady wypowiedzenia OC

Istotne informacje na temat OC komunikacyjnego i zasady wypowiedzenia umowy OC.

Nowa ustawa, która weszła w życie 11 lutego 2012, wprowadza kilka istotnych zmian, jeśli chodzi o prawa i obowiązki ubezpieczonych. Poniżej podajemy kilka najistotniejszych informacji dotyczących wypowiedzenia i zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego:

  • Ochrona ubezpieczeniowa z OC komunikacyjnego, co do zasady, wznawia się automatycznie na kolejny rok, jeżeli dotychczasowa polisa była w całości opłacona i nie została wypowiedziana najpóźniej dzień przed końcem ubezpieczenia. Dzieje się tak nawet wtedy gdy zapomnimy o podpisaniu nowej umowy ubezpieczenia u swojego agenta.
  • Jeżeli chcemy zrezygnować z polisy OC u dotychczasowego ubezpieczyciela, powinniśmy złożyć wypowiedzenie w formie pisemnej osobiście lub listem poleconym (o terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego). Warto zadbać o potwierdzenie odbioru dokumentu przez ubezpieczyciela.
  • Jeżeli polisa OC nie była opłacona w całości lub w części, wtedy ochrona wygasa z końcem okresu ubezpieczenia.
  • Polisę prolongacyjną (wznowioną automatycznie) można wypowiedzieć w każdym momencie, jeżeli zawarliśmy umowę OC u innego ubezpieczyciela. Umożliwia nam to rezygnację z automatycznie wznowionej umowy jeżeli np. składka okaże się zbyt wysoka. Jednak ubezpieczycielowi należy się składka za okres ochrony do momentu wypowiedzenia.
  • Polisa OC nabyta razem z pojazdem jest ważna do końca okresu ubezpieczenia i nie przedłuża się automatycznie. Nowy właściciel ma prawo do rezygnacji/wypowiedzenia polisy w dowolnym momencie trwania umowy (wygasa ona wtedy z dniem wypowiedzenia), musi jednak zapłacić za okres ochrony do momentu wypowiedzenia, z uwzględnieniem przysługujących mu zniżek/zwyżek składki (tzw. rekalkulacja składki).
  • Posiadacz pojazdu jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego lub dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy, z wyjątkiem pojazdów historycznych, dla których ubezpieczenie OC powinno być zawarte nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu.
  • Za brak posiadania OC nakładane są wysokie kary finansowe nawet do 4800 PLN za samochody ciężarowe i 3200 PLN osobowe.
  • Należy również pamiętać że obowiązek ubezpieczenia dotyczy właścicieli wszystkich pojazdów podlegających rejestracji, niezależnie od tego czy samochód jest użytkowany/sprawny, czy też nie.
  • Osoba, która sprzedała pojazd powinna o tym fakcie poinformować swojego ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od daty sprzedaży. Pozwoli to uniknąć komplikacji w razie szkody spowodowanej przez nabywcę.
  • Druki wypowiedzenia można pobrać z naszej strony.

Powyżej staraliśmy się Państwu przybliżyć, w sposób możliwie przystępny, najważniejsze zagadnienia dotyczące OC komunikacyjnego. Po szczegóły i faktyczne zapisy prawne odsyłamy do ustawy.